Digitális és ofszet

nyomda

Szórólap, prospektus, könyv, levélpapír, képeslap, meghívó és egyéb termékek tervezése és nyomdai kivitelezése ofszet és digitális nyomtatással! Interaktív kiadványok, e-könyv és honlap készítése!

Általános vállalási feltételek

 

Szerződés – Hacsak a Megrendelő és Co-Print Kft. (a továbbiakban Nyomda) közötti kifejezett írásbeli megállapodás másként nem rendelkezik, a Megrendelő által kiadott minden megrendelés és az erre utaló nyilatkozat a jelen feltételeknek és kikötéseknek van alávetve, amelyek meghaladnak a Megrendelő által támasztott vagy hivatkozott minden feltételt és kikötést. A Megrendelő a megrendelést köteles írásban megküldeni és ezzel elfogadja a jelen vállalási feltételeket és az árajánlatban megküldött árat is.

 

Ár – Más kikötés hiányában minden jegyzett ár az ÁFA és bármilyen más adó nélkül értendő. Az árukat a megrendelés időpontjában alkalmazandó árak alapján számlázzuk.

 

Anyagleadás – Bár a Nyomda több szinten ellenőriz minden leadott munkát és próbálja megszűrni a Megrendelő által esetlegesen vétett hibákat, a megrendelő által hozott hibás vagy rosszul megírt, ill. elkészített eredetiből (PS, PDF, film, kép és egyéb eredeti) adódó további hibákért semmilyen felelősséget nem vállal. A Nyomda által szerkesztett, elkészített munkát legyártása előtt – azaz a véglegesnek szánt variációt – a Megrendelő ellenőrzése után köteles írásban („Nyomható”) jóváhagyni.  Jóváhagyásával elfogadja, hogy az elvégzett előkészítési munka maradéktalanul megfelel elvárásainak és elképzeléseinek. Jóváhagyás nélkül a megrendelő elfogadja a nyomda által legjobbnak vélt munkát. A fentebb jelzett, nem a nyomda hibájából történő hibás teljesítés esetén a Megrendelő köteles a teljes, megrendelésben szereplő vételárat megfizetni.

 

Szellemi tulajdonjog – A kész nyomdai termék Megrendelőnek történő átadásával - külön megállapodás hiányában - minden specifikáció, terv, rajz, eljárási információ, minta, formaterv, képletek vagy más eljárások, legtöbb esetben a számítógépen elkészített, kész, szerkesztett elektronikus eredeti, amelyeket a Nyomda hozott létre, számított ki, vázolt fel vagy tervezett meg annak érdekében, hogy teljesítse a Megrendelőnek az áru elkészítésével és szállításával kapcsolatban meghatározott követelményeit vagy teljesítse annak utasításait, mindenkor a Nyomda tulajdonában marad és bizalmasként megőrzendő.
A Nyomda nem vállal felelősséget a Megrendelő által hozott semmilyen, más szellemi jogát képező, a gyártás során felhasznált kép, szöveg vagy bármilyen más eredeti felhasználásért, ezekért a Megrendelő vállalja a felelősséget.

 

Határidő – Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk a megállapodás szerinti teljesítésre vállalt határidőt, azonban minden megadott időpont – a munka összetettsége miatt – csak becslésszerű, és a teljesítés időpontja a szerződésnek nem lényegi alkotórésze. A Nyomda semmilyen körülmény között nem vállal felelősséget azért, hogy kártérítést nyújtson a Megrendelőnek vagy más módon kártalanítsa az áruk késedelmes elkészítéséért vagy átadásáért.  A határidőt a nyomtatható és jóváhagyott anyag leadásától számoljuk. Utólagos korrektúra, kiegészítés, stb. a határidő csúszását vonja maga után.

 

Átvétel – A Megrendelő a termék átvételével elfogadja a termék és a megrendelés teljesítését és kötelezi magát a kibocsátott számla határidőn belüli kifizetésére. A Megrendelő szállításkor, illetve átvételkor haladéktalanul megtekinti az árukat, és amennyiben hibát vél felfedezni, azt az átvétel pillanatában kell jelezni és attól számított 5 naptári napon belül írásbeli értesítést kell adnia a Nyomdának minden olyan indokról, melynek alapján a Megrendelő állíthatja, hogy az áruk anyagukat vagy kivitelezésüket tekintve hibásak, vagy hogy az áruk nem felelnek meg a megrendelésben feltüntetetteknek. A Megrendelő részéről ilyen értesítés adásának elmulasztása ezen áruk feltétel nélküli elfogadásának és a Megrendelő részéről annak vonatkozásában mindennemű igényről való lemondásnak minősül.

 

Hibás teljesítés – Hiba esetén a kifogásolt árukat, valamint az eredeti fájlokat a Nyomda részére be kell mutatni, és a Nyomda rendelkezésére kell bocsátani. A Nyomda elemzési módszerei és azok eredményei az irányadóak, hacsak helytelennek nem bizonyulnak. Hibás szállítás esetén a Nyomda választása szerint történik az áruk kicserélése, kijavítása vagy az áru visszaszolgáltatása a vételár visszatérítése ellenében, de a választott kár helyesbítésének összege nem haladhatja meg az áru vételárának összegét. A kár megtérítése csak abban az esetben várható el a Nyomdától, ha a Megrendelő eleget tesz minden, a Nyomda által időről-időre kibocsátott anyagleadási és a munkafolyamatok szakszerű elvégzéséhez szükséges feltételnek (korrektúra, nyomtatás jóváhagyás, stb.). Ha az áru teljesítésekor hiba keletkezik, de a termék nem veszti el rendeltetés szerű használatát, a Megrendelő legfeljebb kedvezményt kérhet a Nyomdától, de az átvételt és ellentételezést nem utasíthatja vissza.

 

Tulajdonjog fenntartása, biztosíték, fizetésképtelenség –Az áruk a Nyomda tulajdonát képezik, amíg a számla teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Bár a kifizetésig az áruk a Nyomda tulajdonában maradnak, az átadás időpontjától a megrendelőre száll át a kockázat, és ennek megfelelően a Megrendelő biztosítja azokat veszteség vagy kár ellen, és ilyen veszteség vagy kár esetén a biztosítási összeget a Nyomda nevében a Nyomda megbízottjaként veszi kézhez. Mielőtt a tulajdonjog átszáll a Megrendelőre, és a Megrendelő egy harmadik fél számára értékesíti az árut, a Megrendelő a Nyomda nevében rendelkezhet az áruval és az ebből származó bevételét a Nyomda számára kell fenntartani az áru ellentételezésének teljesítéséig. Ha a fizetés egészben vagy részben hátralékba kerül, vagy ha a Megrendelő csődbe megy vagy felszámolják, vagy egyénként csődcselekményt követ el, akkor a Megrendelő köteles erről a Nyomdát írásban értesíteni és a Nyomda jogosult a Nyomda által a Megrendelő részére értékesített azon áruk haladéktalan visszajuttatására, amelyek tulajdonjoga nem szállt át a Megrendelőre, és a Megrendelő ezennel feljogosítja a Nyomdát, hogy visszaszerezze az árukat és ebből a célból belépjen a Megrendelő bármely helyiségébe. Az áruk a Nyomda általi igénylése vagy visszaszerzése önmagában nem mentesíti a Megrendelőt attól a kötelezettsége alól, hogy kifizesse a teljes árat és átvegye az árukat, és nem szünteti meg a Nyomdának azt a jogát, hogy a teljes árat peresítse. Az áruknak harmadik fél részére történő eladásakor a tulajdonjog fenntartása megszűnik, és ezáltal zálogjog jön létre arra az összegre vonatkozólag, amellyel a harmadik fél vevő tartozik a Nyomdának annak eredményeképpen, hogy megvásárolják az árukat a Nyomda által a Megrendelőnek eladott áruk vételárának összege erejéig.  A fizetési kötelesség elmulasztása esetén a Nyomda fenntartja magának a jogot, hogy megkeresse a harmadik felet és ezúton érvényesítse követeléseit.

A nyomda fenntartja magának a jogot, hogy kinnlevőség-kezelő cég segítségét vegye igénybe az áru értékének kiegyenlítése érdekében.

 

Fizetés – Hacsak a Nyomda másként nem határozza meg, minden számlázott összeg esedékessé válik (pl. a számla keltét követő naptári hónap végéig). A fizetés csak akkor tekintendő megtörténtnek, ha a Megrendelő által adott csekket, váltót, adóslevelet vagy más fizetési eszközt bemutatáskor elfogadták vagy feltételei szerint egyébként honorálták.

Valamely számlának esedékességkor történő meg nem fizetése automatikusan semmissé teszi azt a haladékot, amelyet a Nyomda a már megtörtént szállítások kifizetésére nyújtott, és minden számlát azonnal kifizetendővé tesz. Ezen túlmenően ilyen körülmények között a Nyomdának jogában áll, hogy még elkészítendő és szállítandó árukra vonatkozó minden folyamatban lévő megrendelést felfüggesszen vagy töröljön, pusztán ajánlott levélben történő értesítéssel és minden egyéb formaság nélkül. Ha az esedékességkor nem történt meg a kifizetés, a Megrendelő olyan kamatláb mellett tartozik késedelmi kamattal a Nyomdának, amely kétszerese a Magyar Nemzeti Bank aktuális alapkamatlábának (pl. az akkor alkalmazandó kereskedelmi kamatláb rövid távú hitelre plusz két (2) százalék). E kamatnak a hátralékra történő megfizetése nem jogosítja fel a Megrendelőt a tőkeösszeg kifizetésének késleltetésére. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy az áruknak a Nyomda részére járó árának megfizetéséből bármilyen összeget vagy olyan összegeket levonjon vagy azokkal szemben beszámítson, amellyel a Nyomda tartozik vagy tartozhat a Megrendelőnek a Nyomda és a Megrendelő közötti szerződés megszegéséből eredően vagy annak eredményeképpen.

 

Lemez, film archiválása – A lemezeket és filmet csak a megrendelő külön kérésére rakjuk el, előre egyeztetett feltételekkel. Egyéb esetben ezek az anyagok újrahasznosításra kerülnek.

 

Egyéb – A jelen megállapodásra a magyar törvény vonatkozik. Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése egészben vagy részben érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. A jelen megállapodás ugyanezen tárgyat illetően a Nyomda és a Megrendelő között létrejött minden korábbi megállapodás helyébe lép.

 

Co-Print Kft.

Megosztom, mert érdekes:

Nyomdánk elérhetőségei

CO-PRINT Nyomdaipari Kft.

Címünk: 1123 Bp., Alkotás u. 39/A
(bejárat a Kiss János
altábornagy utcából)

Telefon: (+36-1) 213-9340
Telefon/fax: (+36-1) 214-4096
Árajánlatkérés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Co-Print nyomda - Megbízható cég tanúsítvány

Nyomda: referenciáink

Csatlakozzon! Tanfolyam a FB-on!

Keresés

SZÓTÁR

Ha nem ismeri egy nyomdai kifejezésnek a jelentését, nézze meg a nyomdával, nyomtatással kapcsolatos szakmai szótárunkat:

SZÓTÁR

 

Folyamatos online nyomdai tanfolyamunkat eléri a Facebook oldalunkon.

Tanfolyami hírlevél

Iratkozzon fel ingyenes nyomdai és kiadványszerkesztői tanfolyamunkra, melyet hetente publikálunk a Facebookon.:

Tanfolyamra iratkozom

 

Hírlevélben tudásanyagokat és cikkeket csak 1-2 havonta küldünk.

 

 

Nyomdatermékre van szüksége? Nyomdánkban megvalósíthat bármilyen nyomda által előkészített vagy elektronikus kiadványt, mint például szórólap, prospektus, könyv, levélpapír, képeslap, nyomtatványok, tájékoztató anyagok, újság, meghívó, jegy- és jegyzettömb, öntapadó, plakát, boríték. Cégünk mint nyomda vállalja: előkészítés, kiadványszerkesztés, nyomtatás, kötészetet, sőt, még honlapot és e-book e-könyv-et is készít.

   A következőkben pedig a kereső robotokhoz szólunk! Keresők! Ahhoz, hogy a nyomtatni vágyó megrendelőink megtalálják nyomdánkat, kénytelenek vagyunk ide is írni olyan kulcsszavakat, mint például a nyomda vagy nyomtatás, de olyat is, mint szórólap, prospektus, könyv, levélpapír, képeslap, nyomtatványok, tájékoztató anyagok, újság, meghívó, jegy- és jegyzettömb, öntapadó, plakát, boríték vagy weblap, más néven honlapkészítés. Azt is megírjuk, hogy a nyomda Budapesten, a XII. kerületben (tizenkettedik) található, de könnyen megközelíthető a II. (második), I. (első) vagy XI. (tizenegyedik) kerületből is. Parkoló hely van, az Alkotás úton ingyenes. Szeretnénk, ha a nyomda megtalálható lenne, hogy megrendelőink a szórólap, prospektus, könyv, levélpapír vagy bármilyen más nyomtatás, honlapkészítés (weboldal) készítés által elégedettségre tennének szert. Még egyszer, hogy nyilvánvaló legyen: nyomda és nyomtatás, e-könyv (e-book) és honlapkészítés.

   A Facebook oldalunkon rendszeresen közlünk hasznos információkat, nyomda általi megoldásokat és egyéb, a kiadványszerkesztésről, anyagleadásról, e-book (e-könyv) készítés részleteiről vagy a színek használatáról szóló leírásokat. Ha feliratkozik, lehetősége lesz helyesen átadni a nyomtatásra szánt nyomdai anyagot, hogy ily módon mi is helyesen készíthessük el a nyomdaterméket.